Hopp til innholdet

Etiske Retningslinjer

Introduksjon:

 Basert på verdiene til selskapet Fjellfly AS er det et absolutt krav at vår virksomhet drives på en ansvarlig måte. I Fjellfly AS fremmer vi anstendige arbeids- og miljøstandarder i våre forsyningskjeder. Vi samarbeider tett med våre leverandører og forretningspartnere for å nå dette målet. Disse etiske retningslinjene illustrerer hva vi forventer av våre leverandører, kunder og forretningspartnere. De etiske retningslinjene dekker menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og korrupsjon.

Fjellfly AS har som mål å kontinuerlig forbedre policy og praksis som støtter våre leverandører og kunder i å overholde disse etiske retningslinjene.

Fjellfly AS arbeider aktivt med aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Due diligence er en risikobasert tilnærming for å respektere og beskytte mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og vår forsyningskjede. Fjellfly AS forventer at våre leverandører følger samme tilnærming.

Krav til egen praksis:

Fjellfly AS skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig virksomhet. Dette innebærer; gjennomføre risikovurderinger for å identifisere potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø og for å stoppe, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene som iverksettes overvåkes og effekten evalueres. Tiltakene kommuniseres til de som berøres av våre potensielle tiltak. Hvis våre aktiviteter viser seg å forårsake eller bidra til negativ innvirkning på mennesker, samfunn eller miljø, vil vi stoppe aktivitetene og søke å gi botemidler. Hvis vår leverandør, kunder eller forretningspartnere er ansvarlige for den negative innvirkningen, er leverandøren, kunden eller forretningspartneren ansvarlig for å gi utbedring.

Fjellfly AS vil kontinuerlig arbeide for å forbedre våre retningslinjer og praksis slik at våre leverandører kan etterleve våre etiske retningslinjer.

Verken Fjellfly AS eller noen av dets ansatte skal noen gang tilby eller motta ulovlige eller ulovlige pengegaver eller andre former for vederlag for å sikre forretningsmessige eller private fordeler, eller fordeler for kunder, forretningspartnere eller leverandører.

Fjellfly AS og dets leverandører skal unngå samarbeidspartnere som opererer i land som er gjenstand for internasjonal boikott av FN og/eller norske myndigheter.

Krav – forhold i leverandørkjeden

Fjellfly AS sine leverandører skal levere varer og tjenester som er produsert i samsvar med de etiske retningslinjene. Videre skal leverandørene kommunisere de etiske retningslinjene til sine underleverandører, og overvåke implementeringen.

Våre leverandører skal:

 • Gjennomføre due diligence for ansvarlig forretningsførsel. Dette innebærer; gjennomføre risikovurderinger for å identifisere potensiell negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø og for å stoppe, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene som settes i verk må overvåkes og effekten evalueres. Tiltakene som iverksettes må kommuniseres til de som berøres av dine handlinger. Hvis leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden, er de ansvarlige for å gi utbedring1.
 • Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid. En leverandør må kunne dokumentere samsvar med retningslinjene på forespørsel fra Fjellfly AS. Slik dokumentasjon kan skje i form av egenerklæring, oppfølgingsmøter og/eller inspeksjoner av arbeidsforholdene på produksjonsstedene. Leverandøren plikter å navngi og oppgi kontaktinformasjon til eventuell underleverandør som Fjellfly AS ønsker å inspisere.

 Ved brudd på de etiske retningslinjene vil Fjellfly AS og leverandøren i fellesskap utarbeide en plan for utbedring av bruddet. Utbedring må skje innen rimelig tid. Kontrakten heves kun dersom leverandøren ikke er villig til å rette opp misligholdet etter gjentatte henvendelser.

Ved valg av nye leverandører vil det bli lagt vekt på sosiale og miljømessige standarder

Prinsipper for ansvarlig næringsliv (code of conduct)

Disse prinsippene for ansvarlig næringsliv er basert på FN- og ILO-konvensjoner og gir minimums, ikke maksimumsstandarder. Nasjonal lovgivning skal overholdes, og dersom bestemmelsene i lov og prinsipper for etisk handel omhandler samme emne, skal de strengeste gjelde.

 1. Tvangsarbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)

1.1        Det skal ikke forekomme noe tvungent, bundet eller ufrivillig fengselsarbeid, slaveri eller menneskehandel i noen form.

1.2        Alt arbeid skal være frivillig. Ingen arbeidere skal holdes i arbeid mot sin vilje, og alle arbeider må være fri til å forlate arbeidet eller avslutte sitt arbeidsforhold, etter rimelig varsel, uten represalier.

1.3        Arbeidstakere skal ikke være pålagt å innlevere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiveren, og skal stå fritt til å forlate arbeidsgiveren etter rimelig varsel.

 • Organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

2.1        Arbeidere, uten forskjellsbehandling, skal ha rett til å slutte seg til eller danne fagforeninger etter eget valg og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller hindre fagforeningsdannelse eller kollektive forhandlinger.

2.2        Arbeidstakernes representanter skal ikke diskrimineres og skal ha adgang til å utføre sine representative funksjoner på arbeidsplassen.

2.3        Når retten til organisasjonsfrihet og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre, utviklingen av alternative former for uavhengig og fri arbeidstakerrepresentasjon og forhandlinger.

 • Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, og ILO anbefaling nr. 146)

3.1        Minstealderen for arbeidstakere skal ikke være lavere enn 15 år og være i samsvar med i) den nasjonale minstealderen for ansettelse, eller ii) fullføringsalderen for obligatorisk utdanning, avhengig av hvilken av disse som er høyest. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i samsvar med unntaket i ILO-konvensjon 138, kan denne nedre aldersgrensen komme til anvendelse.

3.2        Det skal ikke forekomme rekruttering av barnearbeid definert som arbeid utført av et barn yngre enn alderen(e) som er angitt ovenfor.

3.3        Ingen personer under 18 år skal være engasjert i arbeid som er farlig for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

3.4        Retningslinjer og prosedyrer for utbedring av barnearbeid som er forbudt i henhold til ILO-konvensjon nr. 138 og 182, skal etableres, dokumenteres og kommuniseres til personell og andre berørte parter. Det skal gis tilstrekkelig støtte slik at slike barn kan gå på og fullføre obligatorisk utdanning.

 • Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon)

4.1        Det skal ikke forekomme diskriminering på arbeidsplassen ved ansettelse, kompensasjon, tilgang til opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk bakgrunn, religion, alder, funksjonshemming, kjønn, sivilstand, seksuell legning, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

4.2        Det skal fastsettes tiltak for å beskytte arbeidstakere mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende atferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f.eks. ekteskap, graviditet, foreldreskap eller HIV-status.

 • Hard eller umenneskelig behandling (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 7)

5.1        Fysisk mishandling eller straff, eller trusler om fysisk mishandling, seksuell eller annen trakassering og verbal mishandling, samt andre former for trusler, er forbudt.

 • Helse og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og ILO anbefaling nr. 164)

6.1        Arbeidsmiljøet skal være sikkert og hygienisk, idet det tas hensyn til bransjens rådende kunnskap og om eventuelle særlige farer. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Det skal treffes tilstrekkelige tiltak for å forebygge ulykker og helseskader som følge av, i forbindelse med eller som oppstår i forbindelse med arbeidet, ved å minimere, så langt det er praktisk mulig, årsakene til farer i arbeidsmiljøet.

6.2        Arbeidstakerne skal få regelmessig og dokumentert helse- og sikkerhetsopplæring, og slik opplæring skal gjentas for nye eller omplasserte arbeidstakere.

6.3        Det skal være tilgang til rene toalettfasiliteter og drikkevann, og eventuelt sanitæranlegg for oppbevaring av næringsmidler.

6.4        Innkvartering, der det er gitt, skal være rent, trygt og tilstrekkelig ventilert, og skal ha tilgang til rene toalettfasiliteter og drikkevann.

 • Lønn (ILO konvensjon nr. 131)

7.1        Lønn og ytelser som utbetales for en standard arbeidsuke, skal minst oppfylle nasjonale rettslige standarder eller bransjestandarder, avhengig av hva som er høyest. Lønn skal alltid være nok til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe skjønnsmessig inntekt.

7.2        Alle arbeidstakere skal få en skriftlig og forståelig kontrakt som beskriver deres lønnsvilkår og betalingsmåte før de går inn i arbeidslivet.

7.3        Trekk i lønn som disiplinærtiltak skal ikke tillates.

 • Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)

8.1        Arbeidstiden skal være i samsvar med nasjonale lover og bransjestandarder, og ikke mer enn gjeldende internasjonale standarder. Den ukentlige arbeidstiden skal ikke regelmessig være mer enn 48 timer.

8.2        Arbeidstakerne skal ha minst én fridag for hver 7-dagersperiode

8.3        Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimal overtid er 12 timer per uke, det vil si at samlet arbeidsuke inkludert overtid ikke skal overstige 60 timer. Unntak fra dette aksepteres når det reguleres av tariffavtale.

8.4        Arbeidstakere skal alltid ha overtidsgodtgjørelse for all arbeidstid utover normal arbeidstid (se 8.1 ovenfor), minimum i samsvar med relevant lovgivning.

 • Regulær ansettelse (ILO konvensjon nr. 95, 158, 175, 177, 181)

9.1        Forpliktelser overfor arbeidstakere i henhold til internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og forskrifter om regelmessig ansettelse skal ikke unngås ved bruk av kortsiktige kontrakter (for eksempel kontraktsarbeid, tilfeldig arbeidskraft eller dagarbeid), underleverandører eller andre arbeidsforhold.

9.2        Alle arbeidstakere har rett til en arbeidsavtale på et språk de forstår.

9.3        Lærlingprogrammenes varighet og innhold skal være klart definert.

 1. Marginaliserte befolkninger (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 1 og 2.)

10.1      Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til ødeleggelse og/eller forringelse av ressurs- og inntektsgrunnlaget for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å legge beslag på store landområder, bruk av vann eller andre naturressurser som disse befolkningsgruppene er avhengige av.

 1. Miljø

11.1      Tiltak for å minimere negativ påvirkning på menneskers helse og miljøet skal iverksettes i hele verdikjeden. Dette inkluderer å minimere forurensning, fremme en effektiv og bærekraftig bruk av ressurser, inkludert energi og vann, og minimere klimagassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke utnyttes eller forringes.

11.2      Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

 1. Korrupsjon

12.1      Korrupsjon i noen form aksepteres ikke, inkludert bestikkelser, utpressing, kickbacks og upassende private eller profesjonelle fordeler til kunder, agenter, entreprenører, leverandører eller ansatte hos slike parter eller offentlige tjenestemenn.

 1. Styringssystemer hos leverandører

13.1      Styringssystemet er nøkkelen til implementering av de etiske retningslinjene. Fjellfly AS understreker viktigheten av at leverandørene har systemer som støtter slik implementering. Fjellfly AS sine forventninger i denne forbindelse er oppsummert i følgende mål:

13.2      Leverandøren bør gjøre en sentralt plassert medarbeider ansvarlig for gjennomføringen av de etiske retningslinjene i leverandørens virksomhet.

13.3      Leverandøren skal gjøre de etiske retningslinjene kjent i alle relevante deler av organisasjonen.

13.4      Leverandøren skal innhente samtykke fra Fjellfly AS før utkontraktering av produksjon eller deler av produksjonen til underleverandør/entreprenør, dersom dette ikke er avtalt på forhånd.

13.5      Leverandøren skal kunne redegjøre for hvor varer bestilt av Fjellfly AS produseres.

 1. Overvåking og revisjon

14.1      Kravene i Fjellfly AS sine etiske retningslinjer er ufravikelige og skal etterleves gjennom hele leverandørkjeden, inkludert leverandøren og deres underleverandører.

14.2      Leverandøren skal kunne dokumentere sitt arbeid for å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene, på forespørsel fra Knut Axel Ugland AS. Slik dokumentasjon kan være i form av oppfølgingsmøter, inspeksjoner eller andre måter å kartlegge arbeids- og miljøforholdene på produksjonsstedene på. Vi forbeholder oss retten til å overvåke etterlevelsen av disse etiske retningslinjene ved systematiske, uanmeldte eller kunngjorte inspeksjoner, utført av Fjellfly ASs personell eller uavhengige revisorer. Leverandøren plikter å oppgi navn og kontakte Fjellfly AS Code of Conduct informasjon til eventuelle underleverandører som Fjellfly AS ber om for å kartlegge oppfyllelse av kravene.

14.3      Fjellfly AS forstår og respekterer at ikke alle leverandører kan oppfylle alle forventninger umiddelbart, men vi forventer at alle våre partnere gjør sitt beste og bruker en systematisk prosess for å overholde de etiske retningslinjene. Dersom leverandøren ikke er enig i verdiene i disse etiske retningslinjene og ikke samarbeider om å forbedre sin virksomhet, vil Fjellfly AS ikke anse denne leverandøren som en egnet forretningspartner.

 1. Forpliktelse

15.1      Vi bekrefter at vi har mottatt, lest og fullt ut forstått Fjellfly AS etiske retningslinjer.

15.2      Vi forplikter oss til å følge Fjellfly AS etiske retningslinjer for å ta ansvar for å informere våre ansatte og våre underleverandører om innholdet i de etiske retningslinjene og å sørge for at de overholder dette.